Avatar
 

แผนพัฒนาระดับอำเภอ

กรมการปกครองแผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

แผนความต้องการระดับอำเภอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี

(พ.ศ. 2561 - 2565)
ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564

แผนความต้องการระดับอำเภอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


แผนปฏิบัติงานประจำปีอำเภอ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
Avatar

สำหรับเจ้าหน้าที่


Avatar

ลงทะเบียนเข้าใช้งาน