การจัดทำร่างกฏหมาย
การจัดทำร่างกฏหมาย
 
ความเห็น ������������ ��������� ���������������������������������������������������������
# ความเห็น
17ร่างดังกล่าวมีประโยชน์มากเนื่องจากช่วยให้ควบคุมองค์กรต่างๆให้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบรวมถึงป้องกันการทุจริตในหน่วยงานๆของรัฐด้วย และให้องค์นั้นทราบถึงบทลงโทษต่าง หากกระผิดด้วย
ส่วนงานนิติการ สำนักการสอบสวนและนิติกร โทร.023569569
ออกแบบและพัฒนาโดย ศูนย์สารสนเทศเพื่อการบริหารงานปกครอง